Portali Universitar

Portali Universitar

Portali për cdo student në UT

Lexo më shumë

Doktoratura ne UT

Doktoratura ne UT

Doktoraturat në UT.

Lexo më shumë

Cikli I & II i studimeve

QAL

Qendra e Karrieres

Mundësi për të ardhmen tuaj

Lexo më shumë

 
 

BROSHURA E UNIVERSITETIT TË TIRANËS PËR MATURANTËT

 

PROGRAMI I BURSAVE TË GRUPIT COIMBRA PËR KËRKUESIT E RINJ NGA VENDET FQINJE EVROPIANE

 

Hapet thirrja për aplikime për shkëmbimin e studentëve të Universitetit të Tiranës, me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet dy Istitucioneve tona.

 

BANKA ISLAMIKE PËR ZHVILLIM (IDB) KA HAPUR PROGRAMIN E BURSAVE TË MERITËS PËR DOKTORATURË DHE KËRKIME POST DOKTORALE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019.

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES TË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË 

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

 

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave Sociale

Filiali UT-së, Sarandë

 

Fakultetet

DEKLARATË E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, PROF.DR. MYNYR KONI, NË LIDHJE ME DISA NDRYSHIME NË BORDET E ADMINISTRIMIT TË IAL


Të nderuar gazetarë, 

 

Ligji 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, ka përcaktuar qartë se cilat janë autoritetet dhe organet drejtuese në institucion; mënyrën sesi zgjidhen, sesi formatohen, si dhe kompetencat që ka çdo autoritet dhe organ drejtues në institucion.

Njëri nga organet kolegjiale drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë është edhe Bordi i Administrimit.

Në nenin 48, pika 1 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015, përcaktohet edhe sesi formatohet ky organ kolegjial. Kështu, konkretisht:

“ Bordi i administrimit në institucionet e arsimit të lartë përbëhet nga 7(shtatë) anëtarë, të punësuar me kohë të pjesshme. Anëtarët, përfaqësues të instutucioneve të arsimit të lartë, përzgjidhen nga Senati Akademik i institucionit, për një mandat pesëvjecar, me të drejtë rizgjedhjeje, prej listave të propozuara nga instuticioni i arsimit të lartë........Kurse anëtarët përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin janë ekspertë të njohur nga fushat akademike, manaxheriale, ekonomike dhe juridike dhe emërohen përkatësisht nga ministri përgjegjës për arsimin.

Kurse në nenin 50 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015 “Mbarimi i parakohshëm i mandatit të autoriteteve drejtuese dhe anëtarëve të zgjedhur të organeve drejtuese të institucioneve publike të arsimit të lartë”, në pikën 1 të tij, shpehet për të gjitha rastet kur përfundon para kohe mandati i një autoriteti ose të një anëtari të zgjedhur.

Në këtë nen futen të gjithë anëtarët e Bordit të Administrimit që janë zgjedhur nga Senati Akademik i institucionit.

Për më tepër, pika 2 e nenit 50 të ligjit të arsimit të lartë 80/2015, shprehet se:

“Shkarkimi i anëtarëve të Bordit të Administrimit bëhet nga ministri përgjegjegjës për arsimin, me propozimin e organit që i zgjedh dhe i emëron”, pra me propozim të Senatit Akademik tëinstitucionit.

Pra ligji i arsimit të lartë është shprehur shumë qartë sesi zgjidhen, emërohen dhe shkarkohen anëtarët e Bordit të Administrimit të një institucioni të arsimit të lartë.

Ju sqarojmë se vetëm anëtarët e zgjedhur nga Senati Akademik i institucionit, kanë mandat pesëvjecar.

Kurse anëtarët e emëruar nga Ministri përgjegjës i arsimit nuk kanë mandat dhe ndryshimi i tyre është vetëm kompetencë e autoritetit që i ka emëruar, pra i ministrit përgjegjës për arsimin.

Çdo interpretim tjetër është në kundërshtim me ligjin, çdo dizinformim apo keqinformim  është në kundërshtim me misionin që kanë institucionet e arsimit të lartë dhe në kundërshtim me  interesin publik.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Lajme te fundit nga UT Lajmërime DEKLARATË E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS, PROF.DR. MYNYR KONI, NË LIDHJE ME DISA NDRYSHIME NË BORDET E ADMINISTRIMIT TË IAL