Kuotat e pranimit sipas kategorive të vecanta

PHOTOO.PNG

 

 

Doktoratura ne UT

Doktoratura ne UT

Doktoraturat në UT.

Lexo më shumë

KRITERET E PRANIMIT, KUOTAT DHE TARIFAT 2018-2019

LISTA E RENDITJEVE TË APLIKANTËVE RAUNDI I DYTË

student_registration.jpg

Mundësi për të ardhmen tuaj

+ Lexo më shumë

 

 

LISTA E RENDITJEVE TË APLIKANTËVE RAUNDI I PARË

KRITERET E PRANIMIT, KUOTAT DHE TARIFAT E STUDIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 RAUNDI I PARË

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin Akademik në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapen regjistrimet për kurset e gjuhës dhe kulturës kineze pranë Institutit Konfuci- UT.

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin e Foggia-s, Itali në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali

Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani

Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.

Hapet thirrja për bursa mobiliteti për e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali.

Përditësim i thirrjes për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet Thirrja për Bursa për studentët dhe stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani

Shtyhet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin e Genovas, Itali në kuadër të Programit Erasmus +

Hapet thirrja për bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Njoftim për bursa studimi në Institutin e studimeve për Europën Lindore dhe Juglindore Regensburg

Njoftim për bursa studimi në Institutin e studimeve për Europën Lindore dhe Juglindore Regensburg

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali

Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.

Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Bolonjës, Itali

 

“Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Mynyr Koni me rastin e përfundimit të vitit akademik 2017-2018”

 

Sondazhi për ALUMNI-it

Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

 

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali

Në bazë të bashkëpunimit mes Human Development Promotion Center dhe Universitetit të Tiranës kërkohet mbledhja e të dhënave për studentët e vitit të tretë Bachelor të Universitetit të Tiranës.

Lutemi të plotësohet formulari bashkëngjitur:

https://www.surveymonkey.com/r/3BVCY8T

 

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni.

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë

 

Thirrje për Grante Kërkimore - nga Akademia Austriake e Shkencave..

Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus+

Njoftim për Shkollën Verore organizuar nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ)

Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019

Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani

 
 

BROSHURA E UNIVERSITETIT TË TIRANËS PËR MATURANTËT

 

PROGRAMI I BURSAVE TË GRUPIT COIMBRA PËR KËRKUESIT E RINJ NGA VENDET FQINJE EVROPIANE

 

Hapet thirrja për aplikime për shkëmbimin e studentëve të Universitetit të Tiranës, me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet dy Istitucioneve tona.

 

BANKA ISLAMIKE PËR ZHVILLIM (IDB) KA HAPUR PROGRAMIN E BURSAVE TË MERITËS PËR DOKTORATURË DHE KËRKIME POST DOKTORALE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019.

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES TË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË 

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

 

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave Sociale

Filiali UT-së, Sarandë

 

Fakultetet

Njoftimi për 1 (një) vend të lirë pune për pozicionin e Administratorit të Universitetit të Tiranës

                                                     UNIVERSITETI  I TIRANËS

Njoftim

 

 

Bordi i Administrimit i Universitetit të Tiranës kërkon të punësojë: 

1 (një) vend të lirë pune për pozicionin e Administratorit të Universitetit të Tiranës. 

Kandidatët konkurrentë për Administrator në Universitetin e Tiranës duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme:                 

 1. Të ketë formim universitar, së paku në nivelin "Master i shkencave", në fushën e ekonomisë ose drejtësisë.  
 2. Të ketë përvojë pune jo më pak se 10 vjet, minimalisht 7 prej tyre në fushën e ekonomisë ose drejtësisë, nga të cilat të paktën 5 vjet në pozicione drejtuese në këto fusha.
 3. Të paraqesë të paktën 2 letra rekomandimi nga punëdhënësit e mëparshëm. 
 4. Të mos ketë papajtueshmëri në kuptim të ligjit nr. 10 034 datë 22.12.2008 "Për pastërtinë e figurës së funksionarëve të lartë të administratës publike dhe të të zgjedhurve" dhe ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".  
 5. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze,vërtetuar me certifikatat ndërkombëtare të njohura nga Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, së paku në nivelin B2.  

Kandidatët konkurrentë për Administrator në Universitetin e Tiranës preferohet të plotësojnë edhe këto kritere të veçanta:  

 1. Të ketë përvojë pune në hartimin e buxheteve dhe menaxhimin e fondeve. 
 2. Të ketë përfunduar studimet Bachelor dhe Master në vendet e OECD. 
 3. Të ketë kategorizim nga DAP në nivelin TND
 4. Të ketë eksperienca drejtuese në nivele të larta në administratën publike dhe në sektorin privat. 
 5. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi nga punëdhënësit e mëparshëm. 

Kandidatët konkurrentë për Administrator në Universitetin e Tiranës do të intervistohen nga Bordi i Administrimit, proces gjatë të cilit duhet të demostrojnë:

 1. Njohuri të legjislacionit sektorial në fushën e arsimit të lartë.
 2. Njohuri për ligjin "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe ligjin "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë.
 3. Njohuri të sistemit të arsimit të lartë. 
 4. Aftësi të mira prezantuese, komunikuese dhe punës në grup. 
 5. Aftësi për të paraqitur një plan konceptual për mënyrën se si do të realizojnë drejtimin dhe administrimin në UT.
 6. Prezantimi i planit konceptual do të jetë me Power Point, në gjuhën angleze deri në 10 minuta.

Kandidatët konkurrentë për Administrator në Universitetin e Tiranës duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Curriculum Vitae
 3. Dokument Identifikimi
 4. Diplomë e studimeve universitare 'Bachelor' dhe pasuniversitare 'Master Shkencor' (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në Universitetet e huaja duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e certifikatës së njohjes nga organi kompetent. 
 5. Listë notash (fotokopje e noterizuar).
 6. Deklaratë individuale se kandidati nuk ka papajtueshmëri sipas ligjit nr. 10 034 datë 22.12.2008 "Për pastërtinë e figurës së funksionarëve të lartë të administratë s publike dhe të të zgjedhurve" dhe ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike". 
 7. Dëshmi e zotërimit së gjuhës së huaj angleze, në nivelin jo më të ulët se B2, sipas certifikatave ndërkombëtare të njohura nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 
 8. Letrat e referencës nga punëdhënësit e mëparshëm, të cilat provojnë vlerësimet pozitive në punë.
 9. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton kualifikimet, trajnimet, arsimin shtesë, të cilat mund të shërbejnë për verifikimin e kritereve preferenciale.
 10. Të dorëzojë prezantimin pranë Bordit të Administrimit, pasi është miratuar lista përfundimtare e kandidatëve nga Senati Akademik i UT, të paktën 5 ditë pune përpara datës së intervistës, në adresën elektronike: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. ose kopje e printuar pranë zyrave të Bordit të Administrimit UT.  

Dokumentat dorëzohen në Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës, pranë Rektoratit UT. 

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet me konkurrim me dosje dhe me intervistë të drejtpërdrejtë pranë Bordit të Administrimit të UT. 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar nga data 16.10.2017 deri në datë 30.10.2017, ora 16:00.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet dorazi nga kandidati ose në rrugë postare. Për çdo informacion lutemi kontaktoni në numrat telefonik: 042228402 dhe 042258449. 

Kandidatët konkurrentë për Administrator në Universitetin e Tiranës do të vlerësohen si më poshtë:

 1. Kriteret të përgjithshme vlerësohen deri në 30 pikë. 
 2. Kriteret e veçanta (preferenciale) vlerësohen deri në 30 pikë. 
 3. Procesi i intervistës vlerësohet deri në 40 pikë.  

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Lajme te fundit nga UT Lajmërime Njoftimi për 1 (një) vend të lirë pune për pozicionin e Administratorit të Universitetit të Tiranës