Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve

Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve ndjek të gjitha problemet e fushës akademike dhe shkencore në Universitetin e Tiranës.

Në lidhje të ngushtë me të gjitha njësitë përbërëse të UT-së, kjo drejtori ndjek detyrat si më poshtë:

 

 1. Shqyrtimin/vlerësimin nga ana teknike të programeve të reja të studimit, të ndryshimit të atyre ekzistuese, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi si dhe përgatitjen e dokumentacionit përkatës deri në zbatimin e tyre.
 2. Përpunon projekt-politikat e kuotave për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, sistemi me kohë të plotë dhe të pjesshme si dhe të koeficentëve të Maturës Shtetërore (koeficentët e shkollave të mesme dhe të lëndëve me zgjedhje).
 3. Ndjek dhe monitoron pranimet në njësitë kryesore të UT, në përputhje me kuotat e miratuara dhe kriteret e pranimit të miratuara me parë, për ciklin e II të studimeve.
 4. Ndjek veprimtarinë operative (mësimore) që lidhet me ciklin e parë dhe të dytë të studimit, në sistemin me kohë të plotë dhe të pjesshme.
 5. Merr pjesë në hartimin e projekt-dokumentacionit për emërtimet e diplomave për ciklin e parë dhe të dytë të studimit.
 6. Përgatit dokumentacionin për mbledhjet e Senatit Akademik që lidhen me programet e studimit.
 7. Koordinon mbledhjet e radhës të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë të UT.
 8. Harton Raportin e Vlerësimit të Brendshëm të UT (Raport vjetor), mbështetur në Raportet e Vlerësimit të Brendshëm të njësive kryesore të UT dhe e përgatit për mbledhjen e Senatit Akademik
 9. Harton Analizën Vjetore mësimore kërkimore shkencore të UT, bazuar në analizat e njësive kryesore të UT, dhe e përgatit për mbledhjen e Senatit Akademik.
 10. Me porosi të Rektorit, Zv. Rektorit jep konsulencë për problematikat që lidhen me natyrën e Drejtorisë së Kurrikulave dhe Standardeve.
 11. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

 

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria e Kurrikulës dhe Standarteve