Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Drejtoria   e Finances  dhe Buxhetit  nën  drejtimin  e Kancelarit  të Universitetit të Tiranës ndjek zbatimin e gjithë procedurave financiare të ndarjes dhe  realizimit  të  buxhetit  të Universitetit  të Tiranës,  të  buxheteve  të  tjera (shërbime, donacione  projekte),  mbajtjen  e dokumentacionit  përkatës në  lidhje  të  ngushtë me organizmat financiare  shtetërore, Drejtorinë  Ekonomike në  Ministrinë  e  Arsimit  dhe Shkencës në  zbatim  të  akteve  ligjore  dhe  nënligjore  të Këshillit  të  Ministrave,  Ministrisë  së Financave   Ministrisë  së Arsimit  dhe  Sportit,  Statutit  të  Universitetit  të  Tiranës,  vendimeve  të  Senatit  urdhërave  e  udhezimeve  të  Rektorit. Drejtoria   e Finances  dhe  e  Buxhetit   ka  lidhje  të  ngushtë  me  njësitë  ekonomike  në  fakultete  dhe  ndjek  këto  detyra  si  më  poshtë: 1)Ndjek  gjithë  veprimet  financiare  që  lidhen me  shpenzimet  për veprimtarinë e Universitetit të Tiranes,  pagesat  e  personelit (në  bashkëpunim  me  Degën  e  Personelit  dhe  atë  Mësimore  Shkencore,  bursat  e  studentëve,  të valutës  në  bashkëpunim  me  Degën e  Marrëdhënieve  me  Jashtë, të shpenzimeve  operative  dhe  investimeve në  bashkëpunim  me Degën  e  Shërbimeve  dhe sektorin  e  investimeve  dhe  bën  mbylljen  e  bilancit  vjetor  për  gjithë  Universitetin  e  Tiranës. 2) Në  fillim  të  çdo  viti buxhetor  kryen ndarjen  e  planit  të fondeve  buxhetore  sipas  njësive   ekonomike  nëpër  fakultete  dhe  koordinon  punën  për  realizimin  e  planit  të buxhetit   dhe  të  detyrave  të  tij. 3)Ndjek shpenzimet  e  buxhetit  dhe  të  fondeve  të  tjera  që  disponon  Universiteti, rakordon çdo  muaj situacionet  e  shpenzimeve  për  çdo  njësi  ekonomike, si dhe  kryen  rialokime  të  planit  të  shpenzimeve  për çdo  njësi  ekonomike në  bazë  të kërkesës  së tyre  dhe   mundësive  për  rialokim  fondesh. 4) Kryen kontabilizimin  e pjesës  së  buxhetit  të  Rektoratit  të  UT (të  fondeve  të  buxhetit , investime,  valutë,  të  ardhura,  donacione  dhe  projekte. 5)Magazinon  mallrat që  lëvrohen  për  Rektoratin  e UT  dhe  ndonjëherë  për  të  gjithë  Universitetin, lëvrimin  e  mallit  nga  furnitori deri  tek  njësia  ekonomike (ndonjëherë) të  cilat kryejnë  konsumin  e  tyre  dhe  mban  dokumemtacion  të  rregullt sipas  rregullave  financiare  dhe  kryen  rakordimet  për  çdo  njësi  ekonomike. 6) Ndjek procedurën  e prokurimeve  të drejtëpërdrejta  të  blerjeve  të  vogla,  mbyll  magazinën, nxjerr  situacionin  mujor  si  dhe  kryen  kontabilizimet  përkatëse. 7)I  Raporton  Ministrisë  së  Arsimit  dhe Sportit  të  gjitha  të  dhënat  që  kërkohen  nga Drejtoria  e  Planifikimit  Buxhetor   dhe  ajo  e  Investimeve  periodikisht (çdo  3- mujor )  dhe  jashtë radhe  kur  kërkohet  nga  institucioni  epror  në  fjalë. 8)Përgatit  çdo  muaj  situacionin  progresiv  të  shpenzimeve (paga, sigurime  shoqërore, valutë, shpenzime operative, bursa,  investime, etj) në  bazë  të  situacioneve progresive  të  dërguara  nga  çdo  njësi ekonomike. 9)Nxjerr  të   gjitha   të dhënat  ekonomike  që  u  duhen  drejtuesve  të  institucionit  për  studime  të ndryshme  si  dhe  degëve  të  tjera, në  kuadrin e  studimeve  e  aktiviteteve  të miratuara  nga  Rektorati,  mbi  bazën  e   analizës  së  të  dhënave  që  disponon  bën  studime  e  propozime  për  përmirësimin  e  strukturave  financiare  dhe  të metodave  të  punës. 10) Zbaton  çdo  urdhër  të  posaçëm  të Rektorit  të Universitetit  për  situata të  veçanta,  urgjente  e  ngjarje  të  rëndësishme  në  jetën  e  institucionit. 11)Drejtoria  punon  me  plane  vjetore,  të   ndara  në  plane  mujore (1 mujore)  të  miratuara  nga Ministria  e Financës  dhe  në  fund  të  çdo  katërmujori  i  paraqet  një  raport  mbi  aktivitetin e  saj Kancelarit  të Universitetit,  dhe  në  fund  të  çdo  viti  kalendarik  kryen  analizën  e  punës  vjetore  dhe  e  paraqet  me  raport  me  shkrim  Rektorit  të  Universitetit  të Tiranës.
 

 

Irina Fani Ademi

Drejtore

 
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

 

Artjona Beqo

Specialiste

E-mail Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Alma Bezhani

Specialiste

E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

Vasil Filo

Magazinier

Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

 

Kontakte:

Tel:+355 4 2229346

Fax: +355 4 2223981

 

 

 

 

 

 

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri