You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Miresevini ne UT

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

  Vera META

 


Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës
Drejtoria: Drejtoria Finances dhe Buxhetit
Pozicioni i punës: Drejtore

Shkarko CV-ne e plote


Drejtoria  e  Finances dhe Buxhetit  perbehet nga  kater specialiste   e punonjes, njeri  nga  te  cilet  eshte  drejtori    i saj.  Drejtoria  e  finances  dhe  e  Buxhetit   perbehet  nga  keta  sektore.     
a) sektori financiar. 
b) sektori  I  kontabilitetit dhe  I dokumentave te thesarit, 
c)  sektori  I  magazines,
d) sektori   arke-llogari  
Ndarja  e  punes   brenda  Drejtorise  per  mbulimin  e  gjithe  sektoreve  eshte kompetence  e    drejtorit  te   se  saj,  ristrukturimi  sektorial  propozohet nga Kryetari  I  saj  .Ristrukturimi sektorial  si  pasoje  e  ndryshimeve te  operacioneve  te  punes  propozohet  nga Kryetari I Deges  dhe  miratohet  nga Kancelari  I Universitetit

Drejtoria   e Finances  dhe Buxhetit  nen  drejtimin  e Kancelarit  te Universitetit te Tiranes ndjek zbatimin e gjithe procedurave financiare te ndarjes dhe  realizimit  te  buxhetit  te Universitetit  te Tiranes,  te  buxheteve  te  tjera ( sherbime, donacione  projekte) ,  mbajtjen  e dokumentacionit  perkates ne  lidhje  te  ngushte me organizmat financiare  shteteror , Drejtorine  Ekonomike ne  Ministrine  e  Arsimit  dhe Shkences ne  zbatim  te  akteve  ligjore  dhe  nenligjore  te Keshillit  te  Ministrave,  Ministrise  se Financave   Ministrise  se Arsimit  dhe  Shkences,  Statutit  te  Universitetit  te  Tiranes,  vendimeve  te  Senatit  urdherave  e  udhezimeve  te  Rektorit

Drejtoria   e Finances  dhe  e  Buxhetit   ka  lidhje  te  ngushte  me  njesite  ekonomike  ne  fakultete  dhe  ndjek  keto  detyra  si  me  poshte:

1)Ndjek  gjithe  veprimet  financiare  qe  lidhen me  shpenzimet  per veprimtarine e Universitetit te Tiranes  ,  pagesat  e  personelit ( ne  bashkepunim  me  Degen  e  Personelit  dhe  ate  Mesimore  Shkencore,  bursat  e  studenteve ,  te valutes  ne  bashkepunim  me  Degen e  Marredhenieve  me  Jashte , te shpenzimeve  operative  dhe  investimeve ne  bashkepunim  me Degen  e  Sherbimeve  dhe sektorin  e  investimeve  dhe  ben  mbylljen  e  bilancit  vjetor  per  gjithe  Universitetin  e  Tiranes.

2) Ne  fillim  te  cdo  viti buxhetor  kryen ndarjen  e  planit  te fondeve  buxhetore  sipas  njesive   ekonomike  neper  fakultete  dhe  koordinon  punen  per  realizimin  e  planit  te  buxhetit   dhe  te  detyrave  te  tij.

3)Ndjek shpenzimet  e  buxhetit  dhe  te  fondeve  te  tjera  qe  disponon  Universiteti, rakordon cdo  muaj situacionet  e  shpenzimeve  per  cdo  njesi  ekonomike , si dhe  kryen  rialokime  te  planit  te  shpenzimeve  per cdo  njesi  ekonomike ne  baze  te kerkeses  se tyre  dhe   mundesive  per  rialokim  fondesh.

4) Kryen kontabilizimin  e pjeses  se  buxhetit  te  Rektoratit  te  U.T (  te  fondeve  te  buxhetit , investime,  valute  ,  te  ardhura,  donacione  dhe  projekte.

5)Magazinon  mallrat qe  levrohen  per  Rektoratin  e U.T  dhe  ndonjehere  per  te  gjithe  Universitetin, levrimin  e  mallit  nga  furnitori deri  tek  njesia  ekonomike (ndonjehere) te  cilat kryejne  konsumin  e  tyre  dhe  mban  dokumemtacion  te  rregullt sipas  e  rregullave  financiare  dhe  kryan  rakordimet  per  cdo  njesi  ekonomike.

6) Ndjek proceduren  e prokurimeve  te drejteperdrejta  te  blerjeve  te  vogla,  mbyll  magazinen, nxjerr  situacionin  mujor  si  dhe  kryen  kontabilizimet  perkatese.

7)I  Raporton  Ministrise  se  Arsimit  dhe Shkences  te  gjitha  te  dhenat  qe  kerkohen  nga Drejtoria  e  Planifikimit  Buxhetor   dhe  ajo  e  Investimeve  periodikisht ( cdo  3- mujor )  dhe  jashte  radhe  kur  kerkohet  nga  institucioni  epror  ne  fjale.

8)Pergatit  cdo  muaj  situacionin  progresiv  te  shpenzimeve ( paga. sigurime  shoqerore, valute,  shpenzime  operative,  bursa,  investime,etj ) ne  baze  te  situacioneve 
progressive  te  derguara  nga  cdo  njesi ekonomike.

9)Nxjerr  te   gjitha   te dhenat  ekonomike  qe  u  duhen  drejtuesve  te  institucionit  per  studime  te ndryshme  si  dhe  degeve  te  tjera , ne  kuadrin e  studimeve  e  aktiviteteve  te  miratuara  nga  Rektorati,  mbi  bazen  e   analizes  se  te  dhenave  qe  disponon  ben  studime  e  propozime  per  permiresimin  e  strukturave  financiare  e  te  metodave  te  punes.

10) Zbaton  cdo  urdher  te  posacem  te Rektorit  te Universitetit  per  situate te  vecanta,  urgjente  e  ngjarje  te  rendesishme  ne  jeten  e  institucionit

11)Dega  punon  me  plane  vjetore,  te   ndare  ne  plane  mujore ( 1mujore )  te  miratuara  nga Ministria  e Finances  dhe  ne  fund  te  cdo  katermujori  I  paraqet  nje  raport  mbi  aktivitetin e  saj Kancelarit  te Universitetit  ,  dhe  ne  fund  te  cdo  viti  kalendarik  kryen  analizen  e  punes  vjetore  dhe  e  paraqet  me  raport  me  shkrim  Rektorit  te  Universitetit  te Tiranes.


 

Vera Meta
Drejtore
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Artjona Beqa

Specialiste
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Mimoza Bylyku
Llogaritare/Arkëtare
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vasil Filo
Magazinier
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kontakto
drejtoria: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tel/Fax: +355-4-22-29-346

 

Portali Universitar

Lajme


E-mail

Kliko per te hyre tek posta juaj personale. Nese keni probleme me hyrjen ne posten elektronike kliko ketu...

Legjislacioni

Romeral Arkiva e Ligjeve, Akteve Nënligjore, VKM dhe Udhëzimeve

Doktoratura ne UT

E-LEARNING


Artikujt me te pare

Artikuj te fundit

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
elektronik sigara elektronik sigarakiz oyunlaribahce citisearch porn tube evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve nakliyat film izle film izle film izle film izle film izle porntube youjizzpornhub cati cikis merdivenleri makaslı çatı merdivenleri cati pencereleri taş duvar kaplamaları patlatma taş duvar kaplamalarıPorno