Drejtoria e Burimeve Njerëzore


Drejtoria e Burimeve Njerëzore, nën drejtimin e Rektorit të UT, ndjek procedurat e marrjes në punë, të trajtimit të personelit mësimor, jomësimor, për zbatimin në këto procedura të Ligjit të Arsimit të Lartë, të akteve ligjore dhe nënligjore, të Statutit të UT, të urdhërave dhe udhëzimeve të MAS-it, vendimet e Senatit të UT, Urdhërat e Rektorit, mban të dhënat e veprimtarisë për secilin, ndjek skemën e organizimit institucional e akademik të universitetit.   
Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në lidhje të ngushtë me specialistët e personelit nëpër fakuletete, ka këto detyra kryesore: -Realizon plotësimin e vendeve të punës dhe realizimin e fondit të pagave në të gjithë UT, procedurat e konkurseve për marrjen në punë të personelit akademik dhe joakademik në UT, në përputhje me Ligjin e Arsimit të Lartë dhe me Statutin, sipas kritereve të miratuara nga Rektori dhe detyrave të vendit të punës, për çdo rast, harton dhe përcjell pas firmosjes, dokumentacionin zyrtar përkatës. -Ndjek ndryshimin e numrit të punonjësve mësimore dhe jomësimore, ndryshimet e pagave përkatëse dhe realizimin e tyre.
   
-Ndjek dhe realizon përmirësimin e strukturave organizative admistrative dhe mësimore, duke bërë propozimet përkatëse. -Ndjek procedurat ligjore të realizimit të specializimeve, kualifikimeve, studimeve pasuniversitare, të vitit sabatik të punonjësve mësimor shkencor jashtë shtetit dhe mban dokumentacionin përkatës. -Ndjek daljet në pension të personelit të UT, mbështetur në Ligjin e Arsimit të Lartë dhe të Sigurimeve Shoqërore në RSH dhe bën veprimet përkatëse. -Ndjek zbatimin e Kodit të Punës në RSH si dhe aktet e tjera ligjore, nënligjore të Qeverisë për kohën e punës dhe të pushimit. -Mban dokumentacion e plotë e të rregullt mbi të dhënat biografike, të kualifikimit të mëtejshëm të personelit të UT dhe në bazë të këtyre të dhënave kryhen studime dhe bën propozime për sigurimin e burimeve njerëzore në institucion. -Harton planin e lejeve të zakonshme të personelit të Rektoratit të UT dhe ndjek zbatimin e tij. Përgatit udhëzimet për punonjësit e fakulteteve lidhur me periudhat e dhënies së lejeve të tyre. -Protokollon dhe mban të gjitha Vendimet e Rektorit të Universitetit të Tiranës. -Ndjek çdo ditë mbarëvajtjen në punë të punonjësve në Rektorat, kontrollon disiplinën në punë, mungesat, raportet mjekësore dhe dorëzon listë prezencën për pagesën mujore, merr masa për zëvendësimin e personelit punëtor dhe të shërbimit të kësaj administrate në rastet e mungesave. -Nxjerr të dhënat e personelit që u duhen drejtuesve të institucionit apo drejtorive të tjera si dhe i raporton MAS-it të dhënat që kërkohen për personelin në mënyrë periodike ose jashtë rradhe, kur kërkohen nga institucioni epror në fjalë. -Zbaton çdo urdhër të posacëm të Rektorit për situata të veçanta, urgjente apo ngjarje të rëndësishme në institucion. -Interesohet për kushtet e punës të punonjësve si dhe për realizimin e trajtimeve suplementare financiare për vende pune të cilave këto trajtime u takojnë, sipas ligjeve dhe rregullave të shtetit. Detyra të tjera: Përveç detyrave kryesore, ndjek dhe realizon edhe detyra të tjera rastësore, gjithmonë në zbatim të ligjeve të shtetit apo urdhërave të Rektorit.

 

 

Dorina Panariti

Drejtore

 

Kontakte:

Tel:+355 4 2258449

Fax: +355 4 2223981
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 

 

Grisilda Kadiu

Specialiste

 

Kontakte:
E-mail: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Tel:+355 4 2258448

Fax: +355 4 2223981

 

 

 

 

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri