Unitir

Drejtoria Juridike

Artan Hoxha

 


Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës
Drejtoria: Drejtoria Juridike
Pozicioni i punës: Drejtor

Shkarko CV-ne e plote

 

 

 

Drejtoria Juridike prane Rektoratit te UT
Drejtoria Juridike prane Rektoratit te Universitetit te Tiranes aktualisht kryen detyra te cilat konsistojne ne keto aspekte kryesore te veprimtarise se UT:

Se pari: Ceshtjet administrative

Ne kete aspekt detyrat konsistojne ne:
•    dhenien e konsulences juridike punonjesve te UT, studenteve per probleme te ndryshme te karakterit juridik;
•    shqyrtimi i ankesave te ndryshme te karakterit juridik;
•    perpilimi i urdhrave te brendshem te titullarit te institucionit qe rregullojne veprimtarine e institucionit dhe mbajtja e regjistrit perkates;
•    dhenia e mendimeve per akte te ndryshme te karakterit juridik;
•    njohja e punonjesve me ligjet dhe aktet nenligjore ne fushen e arsimit te larte;

Se dyti: Ne aspektin legjislativ
•    dhenia e ndihmes juridike per hartimin e projektstatuteve, projektrregulloreve te institucionit;
•    dhenia e ndihmes juridike per persosjen e legjislacionit
•    dhenia e ndihmes juridike per hartimin e marreveshjeve te ndtyshme ne te cilat Universiteti i Tiranes behet pale.

Se treti: Ceshtjet gjyqesore

•    perfaqesimi i Universitetit te Tiranes me autorizim te titullarit ne proceset gjyqesore ne te gjitha shkallet e gjykimit.

Sektori juridik i perfshire brenda struktures se Drejtorise Juridike merr pjese ne plotesimin e te gjitha e te gjitha detyrave te percaktuara me siper si edhe perveg tyre me urdher te titullarit te institucionit merr pjese ne procesin e prokurimit publik proces ne te cilin sektori juridik perfshihet qe nga perpilimi i urdhrit te prokurimit, pergatitja e dokumenteve standarte, perpilimi i njoftimeve per ne Agjencine e Prokurimit Publik, mbajtja e te gjitha procesverbaleve si edhe hartimi i kontratave me operatoret ekonomike fitues.

Artan Hoxha
Drejtor
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kontakto
drejtoria: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tel/Fax: +355-4-22-58-446

 

 

You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria Juridike