Drejtoria Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun

 • DREJTORIA JURIDIKE DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

Kjo drejtori ndjek detyrat si më poshtë:

 1. Dhënien e këshillave, opinioneve dhe ndihmës juridike, me iniciativë apo sipas kërkesës, për Rektorin dhe të gjitha njësitë përbërëse të UT, në drejtim të njohjes, interpretimit dhe zbatimit korrekt të Ligjit .
 2. Dhënien e këshillave, opinioneve dhe ndihmës juridike për hartimin dhe standartizimin e kontratave, aktmarrëveshjeve, memorandumeve të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit që UT lidh me subjekte fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3. Bën propozime për lehtësimin e zbatimit të kuadrit ligjor të arsimit të lartë, nëpërmjet nxjerrjes së akteve zbatuese si rregullore, vendime, urdhra e udhëzime të firmosura nga Rektori i UT.
 4. Vë në dispozicion të stafit, të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që i kërkohen dhe nxit zbatimin e njëllojtë dhe të përpiktë të akteve ligjore e nënligjore në fuqi nga të gjitha strukturat dhe njësitë përbërëse të UT-së.
 5. Ndjek në të gjitha shkallët e shqyrtimit apo të gjykimit me autorizim të Rektorit, të gjitha çështjet gjyqësore, ku institucioni është palë ndërgjyqëse, paditëse, e paditur ose person i tretë.
 6. Kontribuon në zgjidhjen e kërkesave apo ankesave drejtuar Rektorit, duke këshilluar strukturat përgjegjëse për trajtimin e tyre në lidhje me çështjet me natyrë ligjore e juridike.
 7. Jep mendime për projektligje apo drafte aktesh nënligjore që lidhen me arsimin e lartë.
 8. Dhënien e konsulencës juridike punonjësve të UT-së, studentëve për probleme të ndryshme të karakterit juridik;
 9. Shqyrtimin e ankesave të ndryshme të karakterit juridik;
 10. Përpilimin dhe protokollimin e urdhrave të brendshëm të titullarit të institucionit që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe mbajtjen e regjistrit përkatës;
 11. Dhënien e mendimeve për akte të ndryshme të karakterit juridik;
 12. Njohjen e punonjësve me ligjet dhe aktet nënligjore në fushën e arsimit të lartë;
 13. Dhënien e ndihmës juridike per hartimin e projektstatuteve, projektrregulloreve si dhe akteve të tjera të brendshme të institucionit;
 14. Dhënien e ndihmës juridike për përsosjen e legjislacionit;
 15. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun