Drejtoria e Manaxhimit të Fondeve dhe Investimeve

Kjo drejtori ndjek detyrat si më poshtë:

 1. Në bashkëpunim me fakultetet dhe filialet planifikon çdo vit nevojat e UT për zërat e buxhetit që mbulon për vitin pasardhës për shpenzimet operative dhe investimet;
 2. Nëpërmjet sektorit të investimeve përgatit dhe siguron dokumentacionin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratave të punëve civile: ndërtime të reja, rikonstruksione e studim-projektime;
 3. Harton regjistrin e parashikimit dhe të realizimit të prokurimeve publike për cdo vit kalendarik dhe ndjek zbatimin e tij;
 4. Përfaqësohet në komisionin e blerjeve me vlera të vogla dhe ndjek zbatimin e procedurave të prokurimit duke dorëzuar dokumentacionin përkatës pranë Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit;
 5. Organizon punën për realizimin e procedurave të prokurimeve publike;
 6. Nëpërmjet sektorit të shërbimeve dhe blerjeve ndjek kontratat e lidhura me procedurë prokurimi për mallra dhe shërbime mban kontakte te vazhdueshme me kontraktuesit deri në realizmin e plotë të tyre dhe organizon dokumentacionin e nevojshëm, të cilin ja kalon për likujdim Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit.
 7. Nëpërmjet sektorit të investimeve ndjek realizimin e kontratave të punëve civile duke kontrolluar ecurinë e grafikut të punimeve, zbatimin e projektit dhe zbatimin e kushteve të përcaktuara në këto kontrata.
 8. Mban lidhje me Drejtoritë e UT-së dhe drejtoritë përkatëse në Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit;
 9. Kontribuon në përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, sipas fushës së veprimit të drejtorisë;
 10. Përfaqësohet në grupe pune sipas problematikave të ndryshme.
 11. Përgatit raporte dhe informacione për Kancelarin e UT për veprimtarinë e kësaj drejtorie;

Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria e Prokurimeve dhe Investimeve