Drejtoria e Manaxhimit të Fondeve dhe Investimeve

Kjo drejtori ndjek detyrat si më poshtë:

 1. Në bashkëpunim me fakultetet dhe filialet planifikon çdo vit nevojat e UT për zërat e buxhetit që mbulon për vitin pasardhës për shpenzimet operative dhe investimet;
 2. Nëpërmjet sektorit të investimeve përgatit dhe siguron dokumentacionin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratave të punëve civile: ndërtime të reja, rikonstruksione e studim-projektime;
 3. Harton regjistrin e parashikimit dhe të realizimit të prokurimeve publike për cdo vit kalendarik dhe ndjek zbatimin e tij;
 4. Përfaqësohet në komisionin e blerjeve me vlera të vogla dhe ndjek zbatimin e procedurave të prokurimit duke dorëzuar dokumentacionin përkatës pranë Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit;
 5. Organizon punën për realizimin e procedurave të prokurimeve publike;
 6. Nëpërmjet sektorit të shërbimeve dhe blerjeve ndjek kontratat e lidhura me procedurë prokurimi për mallra dhe shërbime mban kontakte te vazhdueshme me kontraktuesit deri në realizmin e plotë të tyre dhe organizon dokumentacionin e nevojshëm, të cilin ja kalon për likujdim Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit.
 7. Nëpërmjet sektorit të investimeve ndjek realizimin e kontratave të punëve civile duke kontrolluar ecurinë e grafikut të punimeve, zbatimin e projektit dhe zbatimin e kushteve të përcaktuara në këto kontrata.
 8. Mban lidhje me Drejtoritë e UT-së dhe drejtoritë përkatëse në Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit;
 9. Kontribuon në përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, sipas fushës së veprimit të drejtorisë;
 10. Përfaqësohet në grupe pune sipas problematikave të ndryshme.
 11. Përgatit raporte dhe informacione për Kancelarin e UT për veprimtarinë e kësaj drejtorie;

Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu