Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë

 • DREJTORIA E INFORMACIONIT DHE TEKNOLOGJISË

Kjo drejtori ndjek detyrat si më poshtë:

 1. Studion nevojat për informatizimin e aktivitetit të Universitetit të Tiranës në zbatim të Ligjit për Arsimin e Lartë. Mbikqyr realizimin dhe mbarëvajtjen e informatizimit si rrjet informatik unik në Rektorat dhe në çdo fakultet për shkëmbimin e ndërsjelltë të informacionit.
 2. Siguron informatizimin e të dhënave studimore për përmirësimin e cilësisë në fakultete.
 3. Siguron nëpërmjet rrjetit informatik lidhjen e drejtorive dhe sektorëve ndërmjet tyre duke bëre të mundur kështushkëmbimin direkt të informacionit të përpunuar.
 4. Harton programin e treguesve dhe evidencave që fakultetet i dërgojnë në Rektorat.
 5. Kujdeset për mirëmbajtjen e sistemit të kompjuterave.
 6. Zbaton programin aktual të statistikës sipas kërkesave të MAS dhe sipas modeleve të miratuara nga INSTAT.
 7. Bën grumbullimin dhe përpunimin e treguesve dhe evidenton ato.
 8. Analizon treguesit e përpunuar, nxjerr përfundime dhe i vë ato në dispozicion të drejtorive si dhe sektorëve të ndryshëm.
 9. Ndihmon dhe kontrollon fakultetet për organizmin dhe zbatimin e programeve dhe shërbimit informativ dhe statistikor.
 10. Nxjerr të dhënat statistikore të programuara dhe i dërgon ato në afatet e caktuara nëMinistrinë e Arsimit dhe Sportit,Institutin e Statistikës, etj.
 11. Bashkëpunon me Drejtoritë e tjera në Rektorat,  Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, APRIAL, INSTAT dhe institucione të tjera për treguesit, mbi numrin e studentëve fitues, numrin e studentëve sipas viteve, stafin akademik, kuotat e regjistrimit, hedhjen e informacioneve në Website dhe nevoja të tjera në Rektorat.
 12. Harmonizon shërbimin statistikor, treguesit e ndryshëm sipas nevojave të drejtorive dhe sektorëve të tjerë në Rektorat.
 13. Përgatit informacione për Rektorin.
 14.  Kontrollon zbatimin e programit informatik dhe statistikor.
 15. Trajnon punonjësit e informatikës dhe statistikës të stukturave vartëse të Rektoratit.
 16. Kontrollon në mënyrë përfundimtare përpunimin e të dhënave të realizuar nga specialistët e Teknologjisë së Informacionit në Fakultete.
 17. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

          Support Sistemi Informatik : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria e Kërkimit Shkencor dhe IT