Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë

 • DREJTORIA E INFORMACIONIT DHE TEKNOLOGJISË

Kjo drejtori ndjek detyrat si më poshtë:

 1. Studion nevojat për informatizimin e aktivitetit të Universitetit të Tiranës në zbatim të Ligjit për Arsimin e Lartë. Mbikqyr realizimin dhe mbarëvajtjen e informatizimit si rrjet informatik unik në Rektorat dhe në çdo fakultet për shkëmbimin e ndërsjelltë të informacionit.
 2. Siguron informatizimin e të dhënave studimore për përmirësimin e cilësisë në fakultete.
 3. Siguron nëpërmjet rrjetit informatik lidhjen e drejtorive dhe sektorëve ndërmjet tyre duke bëre të mundur kështushkëmbimin direkt të informacionit të përpunuar.
 4. Harton programin e treguesve dhe evidencave që fakultetet i dërgojnë në Rektorat.
 5. Kujdeset për mirëmbajtjen e sistemit të kompjuterave.
 6. Zbaton programin aktual të statistikës sipas kërkesave të MAS dhe sipas modeleve të miratuara nga INSTAT.
 7. Bën grumbullimin dhe përpunimin e treguesve dhe evidenton ato.
 8. Analizon treguesit e përpunuar, nxjerr përfundime dhe i vë ato në dispozicion të drejtorive si dhe sektorëve të ndryshëm.
 9. Ndihmon dhe kontrollon fakultetet për organizmin dhe zbatimin e programeve dhe shërbimit informativ dhe statistikor.
 10. Nxjerr të dhënat statistikore të programuara dhe i dërgon ato në afatet e caktuara nëMinistrinë e Arsimit dhe Sportit,Institutin e Statistikës, etj.
 11. Bashkëpunon me Drejtoritë e tjera në Rektorat,  Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, APRIAL, INSTAT dhe institucione të tjera për treguesit, mbi numrin e studentëve fitues, numrin e studentëve sipas viteve, stafin akademik, kuotat e regjistrimit, hedhjen e informacioneve në Website dhe nevoja të tjera në Rektorat.
 12. Harmonizon shërbimin statistikor, treguesit e ndryshëm sipas nevojave të drejtorive dhe sektorëve të tjerë në Rektorat.
 13. Përgatit informacione për Rektorin.
 14.  Kontrollon zbatimin e programit informatik dhe statistikor.
 15. Trajnon punonjësit e informatikës dhe statistikës të stukturave vartëse të Rektoratit.
 16. Kontrollon në mënyrë përfundimtare përpunimin e të dhënave të realizuar nga specialistët e Teknologjisë së Informacionit në Fakultete.
 17. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

          Support Sistemi Informatik : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu