Drejtoria e Auditit të Brendshëm


Puna në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm:


1-Hartimi i planit vjetor të punes (përcaktimi i radhës së auditimit të Fakulteteve të UT, afati kohor, lloji i auditimit).

2-Përgatitja dhe miratimi nga ana e Rektorit të UT, të programit të Auditimit (organi që e kryen auditimin, subjekti që auditohet, lloji i auditimit, periudha që auditohet, afati i kryerjes së auditimit, grupi i punes, tematika e auditimit).

3-Pergatitja e materialeve te meposhtme te" auditimit, sipas VKM-se nr.345, date 01.06.2004 "Manuali i procedurave te auditimit te brendshem ne sektorin publik"

I.Zbatimi i detyrave te lena nga auditet e meparshem:

- Pergatitja e aktverifikimit dhe analiza e konkluzioneve te auditit te meparshem.

II. Pergatitja e dokumenteve te auditimit:

Dokumenti i takimit prezantues
Shenimet gjate auditimit
Projektraporti
Protokolli i takimit pajtues
Observaeionet e subjektit te audituar
Raporti final
Memorandumi.Njoftimi i auditit per menaxhimin Konfirmimi i raporteve
- Te   gjitha   dokumentet   qe   kane   te   bejne   me   ndjekjen   e rekomandimeve (informacione nga te audituarit, aktverifikimi etj.)
- E gjithe korespondenca qe lidhet me subjektin e audituar
- Informacione te perfituara para, gjate dhe pas auditimit.

4- Kryerja e auditimeve per tematika te veganta ne subjekte te UT, me urdher te Rektorit te UT
5- Pergatitja e Memove te ndryshme, sipas problemeve te vecanta qc dalin nga veprimtaria ekonomiko-financiare te njesive te UT.
6- Pergatitja e dosjes se auditimit te subjektit te audituar.
7- Pergatitja dhe raportimi i evidencave 3-mujore dhe progresive te auditimit, drejtuar Ministrise se Arsimit dhe Shkences.

 

 

Ilda Kamberi


Drejtore


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Marsela Thanasi

Specialiste

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Selam Mataj 

Specialist

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kontakte:

Tel: +355 4 2234529

Fax: +355 4 2223981

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.
Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria e Auditit