Unitir

Drejtoria e Auditit

Ilda Kamberi

 


Institucioni: Rektorati i Universitetit të Tiranës
Drejtoria: Drejtoria e Auditit
Pozicioni i punës: Drejtore

Shkarko CV-ne e plote

 

 

 

Ilda Anesti Kamberi ka lindur më 08.02.1967 ,Tiranë .Më 1990 ajo është diplomuar për Mercologji , pranë Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës. Me mbarimin e Fakultetit ajo ka filluar si Ekonomiste në Ndërmarjen Industriale Tiranë dhe në këtë pozicion ka vazhduar deri në vitin 1993. Eksperienca të tjera profesionale janë prej vitit 1994 deri në vitin 1997, ka qenë në fuksionin ekonomiste në Njësinë Bashkiake nr.5, Tiranë, nga viti 1997 deri më 1999 ka qenë në fuksionin specialiste finance pranë Bashkisë Tiranë, po pranë këtij Institucioni kam kaluar me ritje në detyrë, Shefe Finance deri në janar 2000.Për periudhën 2001-2003 kam qenë në fuksionin Shefe Finance në Qendrën e Veprimtarive Folklorike, pranë Ministrisë së Kulturës dhe Sporteve. Për periudhën 2004 e në vazhdim jamë e punësuar pranë Rektoratit të Universiteëtit të Tiranës me këto fuksione : prill 2004 – Prill 2005 specialiste Revizioni, Maj 2005 deri në maj 2008 Kryetare Dege Kontroll Revizionit dhe Qershor 2008 e në vazhdim mbaj pozicionin e Drejtores së Auditimit. Gjatë kësaj periudhe kam kryer trajnime në  fushën profesionale si Kursin e Kualifikimt “ Financë Bankë” dhe kam marë Titullin “ Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik “ sipas Çertifikatës së Auditimit nr.0102 regj. datë  30.11.2007. Njoh  mjaftueshëm gjuhën angleze.

 

Mbi pershkrimin e vendit te punes te Drejtorise se Auditit te Brendshem1-Hartimi i planit vjetor te punes. ( percaktimi i radhes se auditimit te Fakulteteve te U.T. afati kohor, lloji i auditimit)

2-Pergatitja dhe miratimi nga ana e Rektorit te UT, te programit te Auditimit ( organi qe e kryen auditimin ,subjekti qe auditohet, lloji i auditimit, periudha qe auditohet, afati i kryerjes se auditimit, grupi i punes, tematika e auditimit).

3-Pergatitja e materialeve te meposhtme te" auditimit, sipas VKM-se nr.345, date 01.06.2004 "Manuali i procedurave te auditimit te brendshem ne sektorin publik"

I.Zbatimi i detyrave te lena nga auditet e meparshem:

- Pergatitja e aktverifikimit dhe analiza e konkluzioneve te auditit te meparshem.

II. Pergatitja e dokumenteve te auditimit:

Dokumenti i takimit prezantues
Shenimet gjate auditimit
Projektraporti
Protokolli i takimit pajtues
Observaeionet e subjektit te audituar
Raporti final
Memorandumi.Njoftimi i auditit per menaxhimin Konfirmimi i raporteve
- Te   gjitha   dokumentet   qe   kane   te   bejne   me   ndjekjen   e rekomandimeve (informacione nga te audituarit, aktverifikimi etj.)
- E gjithe korespondenca qe lidhet me subjektin e audituar
- Informacione te perfituara para, gjate dhe pas auditimit.

4- Kryerja e auditimeve per tematika te veganta ne subjekte te UT, me urdher te Rektorit te UT
5- Pergatitja e Memove te ndryshme, sipas problemeve te vecanta qc dalin nga veprimtaria ekonomiko-financiare te njesive te UT.
6- Pergatitja e dosjes se auditimit te subjektit te audituar.
7- Pergatitja dhe raportimi i evidencave 3-mujore dhe progresive te auditimit, drejtuar Ministrise se Arsimit dhe Shkences.

 

 

Ilda Kamberi
Drejtore
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kontakto
drejtoria: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tel/Fax: +355-4-22-58-446

You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria e Auditit