Drejtoria e Auditit të Brendshëm

DREJTORIA E AUDITIT

Detyrat e kësaj Drejtorie konsistojnë në:

 1. Zbaton politikën dhe strategjinë e Rektoratit për zhvillimin e vazhdueshëm të auditimit në arritjen e standardeve.
 2. Bën organizimin me autoritet të mjaftueshëm, përkrah pavarësinë e auditit, dhe siguron një mbulim të gjerë të auditimit.
 3. Realizon misionin e auditimit në Rektorat dhe në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës.
 4. Siguron zbatimin e ligjit “Për auditin e brendshëm” dhe manualit “Për procedurat e auditimit të brendshëm”.
 5. Zbaton programin e auditimit dhe saktësia e konkluzioneve, opinioneve dhe rekomandimeve të dhëna.
 6. Zbatimi i kërkesave të Kodit të Etikës si dhe rregullave të sjelljes dhe të rendit të brendshëm në njësitë që auditohen.
 7. Përgatitja e programeve të auditimit sipas planit vjetor.
 8. Harton planin vjetor të auditimit dhe ndjekja e zbatimit të tij.
 9. Kryen auditimet sipas standardeve të zbatueshme.
 10. Jep rekomandime në njësitë e audituara për ndreqjen e parregullsive dhe përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.
 11. Dhënia e rekomandimeve me karakter zhdëmtimi ose masa disiplinore kur vërtetohen shkelje dëme dhe parregullsi.
 12. Ndjek në mënyrë periodike edukimin e përditësuar dhe trajnimi i vazhdueshëm sipas kërkesave të ligjit “Për auditin e brendshëm”.
 13. Përgatit dosjen e auditimit dhe dorëzimin në kohë.
 14. Paraqit memorandumet tek Rektori duke dhënë siguri të arsyeshme për përmirësimin e veprimtarisë së subjektit.
 15. Përgatitje e evidencave të auditit.
 16. Përmbush detyrat e caktuara nga Rektori, që janë në përputhje me programin dhe objektivat e UT-së.
 17. Rishikon cilësinë e raporteve të audititit duke krijuar një siguri të arsyeshme në përputhje me standardet dhe praktikat profesionale të auditit të brendshëm.
 18. Përgatit raportet përmbledhëse tremujorë e vjetore dhe paraqitja te Rektori dhe Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.
 19. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

 

Selam Mataj 

Specialist

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakte:

Tel: +355 4 2234529

Fax: +355 4 2223981

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

INFORMACION

Rreth Nesh

FAKULTETET

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Rreth nesh Organizimi Drejtoritë Drejtoria e Auditit të Brendshëm