Drejtoria e Auditit të Brendshëm

DREJTORIA E AUDITIT

Detyrat e kësaj Drejtorie konsistojnë në:

 1. Zbaton politikën dhe strategjinë e Rektoratit për zhvillimin e vazhdueshëm të auditimit në arritjen e standardeve.
 2. Bën organizimin me autoritet të mjaftueshëm, përkrah pavarësinë e auditit, dhe siguron një mbulim të gjerë të auditimit.
 3. Realizon misionin e auditimit në Rektorat dhe në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës.
 4. Siguron zbatimin e ligjit “Për auditin e brendshëm” dhe manualit “Për procedurat e auditimit të brendshëm”.
 5. Zbaton programin e auditimit dhe saktësia e konkluzioneve, opinioneve dhe rekomandimeve të dhëna.
 6. Zbatimi i kërkesave të Kodit të Etikës si dhe rregullave të sjelljes dhe të rendit të brendshëm në njësitë që auditohen.
 7. Përgatitja e programeve të auditimit sipas planit vjetor.
 8. Harton planin vjetor të auditimit dhe ndjekja e zbatimit të tij.
 9. Kryen auditimet sipas standardeve të zbatueshme.
 10. Jep rekomandime në njësitë e audituara për ndreqjen e parregullsive dhe përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.
 11. Dhënia e rekomandimeve me karakter zhdëmtimi ose masa disiplinore kur vërtetohen shkelje dëme dhe parregullsi.
 12. Ndjek në mënyrë periodike edukimin e përditësuar dhe trajnimi i vazhdueshëm sipas kërkesave të ligjit “Për auditin e brendshëm”.
 13. Përgatit dosjen e auditimit dhe dorëzimin në kohë.
 14. Paraqit memorandumet tek Rektori duke dhënë siguri të arsyeshme për përmirësimin e veprimtarisë së subjektit.
 15. Përgatitje e evidencave të auditit.
 16. Përmbush detyrat e caktuara nga Rektori, që janë në përputhje me programin dhe objektivat e UT-së.
 17. Rishikon cilësinë e raporteve të audititit duke krijuar një siguri të arsyeshme në përputhje me standardet dhe praktikat profesionale të auditit të brendshëm.
 18. Përgatit raportet përmbledhëse tremujorë e vjetore dhe paraqitja te Rektori dhe Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.
 19. Realizon detyra të tjera që gjykohet se janë në përputhje me misionin dhe funksionimin e përgjithshëm të kësaj Drejtorie.

 

Selam Mataj 

Specialist

E-mail:Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Kontakte:

Tel: +355 4 2234529

Fax: +355 4 2223981

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu