Unitir

Sektori i Protokoll/Arshivës

Pershkrimin e punes ne Sektorin tone po e permbledhim ne disa pika kryesore:

1.    Menaxhon veprimtarine e punes ne deget dhe sektoret e Rektoratit, te dokumentave zyrtare e jo zyrtare ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi, sipas Ligjit te Arkivave Nr.9154, dt.6.11.2003.

2.    Kujdeset dhe pergjigjet per ruajtjen dhe perdorimin e vules zyrtare te institucionit sipas akteve ligjore e nenligjore per Arkivat, te Rregullores se Rektoratit dhe Urdherave te Rektorit.

3.    Ne Sektor organizohet puna per shfrytezimin e dokumentave nga Rektorati, fakultetet si dhe nga persona fizike e juridike sipas kerkesave te tyre , me autorizim nga Rektori. Nje pjese e fondit arkivor ndodhet ne nje zyre ne godinen e Universitetit Politeknik te Tiranes, vitet 1957-1991, pjesa tjeter ndodhen ne godinen e Rektoratit, ku punohet per sistemin dhe informatizimin e arkivit nder vite, dhe kjo pune po realizohet me shpejtesi dhe korrektesi.dhe me pergjegjesi.

4.    Shkresat e ardhura nga fakultetet, universitetet e rretheve, institucionet e ndryshme ne vend , sidomos nga Ministria e Arsimit dhe Shkences, nga Ambasada Italiane (Konfirmimet e diplomeve te studenteve qe kane mbaruar UT), te cilat jane te perditshme, lexohen problemet e ngritura ne to, lidhen me praktikat qe disponon Sektori I Protokollit, pastaj protokollohen, edidentohen ne librin e korrespondences se Rektorit, pasi siglohen nga rektori shperndahen tek zv/rektoret , si dhe neper drejtorite apo sektoret e Rektoratit.

5.    Pasi perpunohen shkresat neper zyrat e Rektoratit, sillet ne protokoll per t'u dorezuar tek Rektori, Zv.Rektoret si dhe tek Kancelari per firme. Pasi firmosen fillon protokollimi I tyre ,behen gati zarfat per fakultetet, institucionet e ndryshme ne vend, qe nuk jane te pakta.

6.    Mban lidhje me drejtuesit e drejtorive dhe sektoreve te Rektoratit, informon ata per dokumentat qe jane ne proces, si dhe per afatin e perfundimit te procedurave dhe dorezimit te tyre ne Sektorin e Protokoll-Arkivit.

7.    Ndjek dhe kerkon zbatimin nga te gjithe nepunesit dhe specialistet e Rektoratit, fakulteteve per standartet e shkresave zyrtare.

8.    Informon ne cdo kohe drejtuesit Rektorin , Zv/Rektoret dhe Kancelarin, lidhur me problemet qe dalin ne procesin e punes ne Sektorit e Protokoll-Arkivit, me praktikat ditore dhe mujore te korrespondences te Rektoratit me te trete.

9.    Ne Sektor behet perpunimi I brendshem tekniko-shkencor I dokumenteve te vendosura ne dosje, hartohet invetari perkates per secilen dosje duke I ndare ato ne te perhershme dhe te perkoheshme. Kjo detyre duhet te perfundoje brenda 6-mujorit te pare te vitit pasardhes.

10.Nje pune jo e vogel behet ne nxjerrjen e shkresave nga arkivi me kerkesen e Rektorit, zv/rektoreve , kancelarit dhe te punonjesve te Rektoratit, si dhe nga fakultetet e UT, sepse ne Sektorit e Protokoll-Arkivit ne Rektoratit ndodhet cdo shkrese , e protokolluar, e sistemuar me rregull dhe pergjegjesi

Elida Balla
Përgjegjës Sektori
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Elda Kelo
Specialiste
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kontakto
sektori: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tel/Fax: +355-4-22-58-447

You are here: Home Rektorati Drejtoritë Drejtoria e Burimeve Njerëzore Sektori i Protokoll/Arshivës