Unitir

Senati

Senati Akademik është organ i lartë drejtues i Universitetit të Tiranës. Ai përbëhet nga anëtarë, personel akademik, personel joakademik dhe studentë, të cilët zgjidhen drejtpërdrejt nga grupet përkatëse të anëtarëve të institucionit.

Anëtarët e Senatit që përfaqësojnë personelin mësimor shkencor duhet të gëzojnë së paku gradën shkencore “Doktor”. Anëtarët e Senatit Akademik përfaqësues të administratës dhe ata studentë zgjidhen përkatësisht, nga administrata dhe studentët, sipas një procedure të përcaktuar në Rregulloren e Zgjedhjeve.

Senati përbëhet nga 32 anëtarë si më poshtë:

-          Rektori i Universitetit, i cili është dhe Kryetari i Senatit;

-         përfaqësues të personelit mësimor shkencor të secilit fakultet të UT,

-           përfaqësues të personelit jo akademik të institucionit,

-          5 përfaqësues të studentëve,

Me propozim të Rektorit, Senati Akademik zgjedh nga anëtarët e tij Nënkryetarin.

Mandati i Senatit është 4 vjeçar.

Veç sa është parashikuar në ligj, Senati Akademik ka edhe këto kompetenca:

1.    I propozon Ministrit të Arsimit dhe Shkencës hapjen, riorganizimin, mbylljen e programeve të studimit, apo pjesë të tyre kur cënojnë objektivat bazë. 

2.   I propozon Ministrit të Arsimit dhe Shkencës kriteret dhe kuotat e pranimeve në UT si dhe tarifat e regjistrimit dhe të shkollimit, sipas propozimeve të këshillave të njësive kryesore.

3.  Përcakton kritere të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve për studentët e ciklit të parë, sipas propozimeve të këshillave të fakulteteve dhe ia paraqet ato për miratim MASH-it.

4.     Miraton projektet e marrëveshjeve apo kontratave të bashkëpunimit me të tretë, të cilat i nënshkruan Rektori në emër dhe për llogari të Universitetit.

5.     Me ankim, me kërkesë apo kryesisht, shqyrton ligjshmërinë e vendimeve të këshillit të fakultetit. Kur konstaton se ato vijnë ndesh me ligjin për arsimin e lartë dhe aktet e tjera të dala në zbatim të tij, ia kthen për shqyrtim edhe njëherë këshillit të fakultetit me sugjerimet përkatëse. Nëse këshilli i fakultetit përsëri merr vendim në kundërshtim me aktet normative në fuqi, Senati Akademik vendos ndryshimin ose shfuqizimin e tij.

6.     Miraton hapjen e filialeve, krijimin e qendrave apo kurseve të posaçme, si dhe projekteve të tjera të shërbimit, bazuar në propozimin e këshillit të fakultetit përkatës.

7.     Zgjidh mosmarrëveshjet mes dekanit dhe këshillit të fakultetit përkatës.

8.     Miraton rastet e trajtimit të posaçëm të pedagogëve, studiuesve dhe studentëve me aftësi e rezultate veçanërisht të larta e të rëndësishme.

9.      Përzgjedh anëtarët e Këshillit të Etikës.

10.Me propozim të Rektorit ngre komisione të përhershme të tij, për të ndjekur drejtimet më të rëndësishme të veprimtarisë së institucionit.

11.   I propozon Ministrit të Arsimit dhe Shkencës hapjen, riorganizimin apo mbylljen e njësive të reja kryesore.

12. Shqyrton dhe vlerëson kërkesat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për hapjen e   programeve të reja të studimit në fusha prioritare.

13.Me propozim të këshillit të fakultetit, miraton përshtatjen e programeve/profileve të studimeve të miratuara, që nuk cënojnë objektivat bazë të tyre. 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rreth nesh Senati universiteti Artikuj universiteti Cfare eshte Senati?