Unitir

Articles

NJOFTIM Për transferimin e studimeve në UT për vitin akademik 2012-2013

  PPër  transferimin e studimeve në vite të ndërmjetme, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Tiranës,

për vitin akademik 2012-2013

Bazuar në Ligjin Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 35;  në Statutin dhe Rregulloren e UT-së, Universiteti i Tiranës ofron mundësi transferimi studimesh midis programeve të të njejtit cikël, si dhe nga programet e mëparshme në programe të studimeve të ciklit të parë.

 1. Procedura për aplikim për transferim studimesh në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2012-2013, është:        
 2. Aplikimi për transferim studimesh në Universitetin e Tiranës bëhet individualisht, pranë zyrës së protokollit në Rektoratin e UT-së (nuk është e nevojshme që të merret leje nga institucionet ku studiojnë apo të përcillen zyrtarisht nga këto institucione).
 3. Pranimi i dokumentacionit për aplikim për transferim studimesh bëhet nga data 27.08.2012 deri në datë 17.09.2012.
 4. Për aplikim për transferimin e studimeve në Universitetin e Tiranës, është i nevojshëm dokumentacioni i mëposhtëm:
 • Formulari i aplikimit për transferim studimesh, i plotësuar nga aplikanti
 • Plani dhe programi i studimit
 • Lista e lëndëve, krediteve dhe notave të fituara (në formë zyrtare me firmë dhe me vulë)
 • Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme
 • Për institucionet e arsimit të lartë jashtë vendit, dokumentacioni i dorëzuar duhet të jetë i përkthyer në shqip dhe i noterizuar në Shqipëri
 • Të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinale ose të noterizuara.
 • Fotokopje e kartës së indentitetit
 • Mandat arkëtimi (informacionin për bankën dhe tarifën e aplikimit do t’a gjeni pranë zyrës së protokollit në Rektoratin e UT-së, në kohën e plotësimit të formularit për aplikim).  
 • Kliko ketu per te shkarkuar formualarin.

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

 • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
 • Kutia Postare Nr 183
 • Tel: 355 4 222840
 • Fax: + 355 4 2223981
 • Email: info@unitir.edu.al
 • Website: www.unitir.edu.al
 • Skype user: infounitir
 • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home