Unitir

Dokumenta per Transferim 2013-2014

Mbi aplikimet për transferim studimesh në vite të ndërmjetme, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2013-2014

Universiteti i Tiranës bazuar në Ligjin Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 35;  në Statutin dhe Rregulloren e UT-së, ofron mundësi transferimi studimesh midis programeve të të njejtit cikël, si dhe nga programet e mëparshme në programe të studimeve të ciklit të parë.

Procedura për aplikim për transferim studimesh në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2013-2014, është:

 1. Aplikimi për transferim studimesh në Universitetin e Tiranës bëhet individualisht, pranë zyrës së protokollit në Rektoratin e UT-së (nuk është e nevojshme që të merret leje nga institucionet ku studiojnë apo të përcillen zyrtarisht nga këto institucione).
 2. Pranimi i dokumentacionit për aplikim për transferim studimesh bëhet nga data 27.08.2013 deri në datë 10.09.2013.
 3. Për aplikim për transferimin e studimeve në Universitetin e Tiranës, është i nevojshëm dokumentacioni i mëposhtëm:

- Formulari i aplikimit për transferim studimesh, i plotësuar nga aplikanti

- Lista e lëndëve, krediteve dhe notave të fituara (në formë zyrtare me firmë dhe me vulë), si dhe programet përkatëse të këtyre lëndëve.

- Kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme

- Për institucionet e arsimit të lartë jashtë vendit, dokumentacioni i dorëzuar duhet të jetë i përkthyer në shqip dhe i noterizuar në Shqipëri

- Të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinale ose të noterizuara.

- Fotokopje e kartës së indentitetit

- Mandat arkëtimi (informacionin për bankën dhe tarifën e aplikimit do t’a gjeni pranë zyrës së protokollit në Rektoratin e UT-së, në kohën e plotësimit të formularit për aplikim).

 

Në zbatim të nenit 35 të të Ligjit “Për arsimin e lartë  në Republikën e Shqipërisë” specifikojmë se Universiteti i Tiranës nuk pranon dhe nuk shqyrton aplikime për transferim studimesh nga programe studime të  ciklit të parë, që zgjasin më pak se 3 vite studimi.

 • Kliko ketu per te shkarkuar formualarin.

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

 • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
 • Kutia Postare Nr 183
 • Tel: 355 4 222840
 • Fax: + 355 4 2223981
 • Email: info@unitir.edu.al
 • Website: www.unitir.edu.al
 • Skype user: infounitir
 • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Dokumentat Për Transferim Studimi