Programi Tempus

Një ndër prioritetet e Universitetit të Tiranës është bashkëpunimi ndërkombëtar dhe pjesëmarrja në projektet e përbashkëta që ofron Bashkimi Europian në fushën e Arsimit të Lartë. UT prej disa vitesh është përfshirë si institucion partner në programin Tempus. Programi Tempus është një nga programet e Bashkimit Europian, i cili ka për synim modernizimin e arsimit të lartë në vendet që rrethojnë shtetet e BE-së në Ballkanin Perëndimor, Evropën Lindore, Azinë Qendrore, Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore  duke e afruar nivelin e arsimit të tyre të lartë me standardet e BE-së. Objektivat e tij i ka të ndara në tre kategori të mëdha që janë: reformimi i kurrikulave, reforma e menaxhimit dhe impakti i arsimit të lartë në shoqëri.

Universiteti i Tiranës ka qënë partner në disa projekte Tempus, të tilla si:

 • Strew
 • Interface
 • Eureqa
 • PROJEKTI STREW

Universiteti i Tiranës ka qenë pjesë e projektit STREW të Programit Tempus. Ky projekt  ka pasur një kohëzgjatje tre vjeçare dhe ka filluar në 15 tetor 2010 dhe ka mbaruar në 14 tetor 2013. Titulli i projektit ishte “Ndërtimi i kapaciteteve për reformat strukturore në arsimin e lartë për vendet e Ballkanit Perëndimor”.

Ideja kryesore e projektit ishte që të lehtësonte avancimin në reformën strukturore të arsimi të lartë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për të avancuar drejt standardeve europiane të arsmit të lartë.

Kjo do të arrihej përmes:

 • Shkëmbimit të përvojës brenda rajonit në lidhje me reformën strukturore të arsimit të lartë dhe krahasimin me praktikat më të mira të BE-së.
 • Forcimin e kapaciteteve në drejtim të rritjes së ndikimit të institucioneve  të arsimit të lartë në hartimin dhe implementimin e politikave në arsimin e lartë.
 • Në pjesëmarrjen dhe përfshirjen e drejtpërdrejtë  të të gjithë aktorëve të arsmit të lartë në rajon dhe në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për sfidat aktuale në reformën strukturore të arsimit të lartë.

Target grupi i këtij projekti ishin administratorët e institucione të arsimit të lartë dhe hartuesit e politikave nga Ballkani Perëndimor.

Qëllimet specfike të projektit ishin:

 • Forcimi i bashkëpunimit rajonal për çështjet e arsimit të lartë dhe çështjet që lidhen me përafrimin e rajonit drejt praktikave europiane të arsimit të lartë.
 • Rritja e kapaciteteve të administratës së inistucioneve të arsimit të lartë për çështjet që lidhen me modernizimin e axhendës së BE-së.
 • Hartimi i një plani të përbashkët të reformës strukturore, duke marrë në konsideratë përvojën më të mirë europiane.

Në këtë projekt ishin të përfshirë këta partner:

 • Autoritetet e BE-së të arsimit të lartë:
 • Autoriteti i Arsimit të Lartë të Irlandës
 • Agjencia Kombëtare Suedeze për Arsimin e Lartë
 • Instituti i Teknologjisë së Dublinit
 • Universiteti i Stokholmit
 • Middlesex University
 •  OJQ-të:
 • Qendra për Arsim të Politikës së Beogradit

Partnerët e asocuar me vetë-financim:

 • Këshilli për Bashkëpunim Rajonal
 • Ministria e Punëve Civile, Bosnje dhe Herzegovinë

Institucionet e Arsimit të Lartë:

 • Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Shqipëria
 • Agjencia për Zhvillim në Arsimin e Lartë dhe Sigurimi i Cilësisë, Bosnje dhe Herzegovinë
 • Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Republika e Srpska
 • Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Maqedoni
 • Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Mali i Zi
 • Ministria e Arsimit, Serbia
 • Këshilli Kombëtar për Arsimin e Lartë, Serbia
 • Komisioni për Akreditim dhe sigurimin e cilësisë

Universitetet:

 • Universiteti i Durrësit ‘‘Aleksandër Moisiu’’
 • Universiteti i Tiranës
 • Universiteti i Banja Lukës
 • Universiteti i Mostarit
 • Universiteti i Sarajevos
 • Universiteti i St. Kliment Ohridski në Bitola
 • Universiteti "Goce Delcev" University në Shtip 
 • Universiteti i Malit të Zi
 • Universiteti i Beogradit
 • Universiteti i Novi Sadit

Për më shumë informacioni, ju lutemi vizitoni: http://www.strew.uns.ac.rs/

 • PROJEKTI INTERFACE

Një tjetër projekt i programit Tempus në të cilin Universiteti i Tiranës ka qënë partner nga viti 2010 deri më vitin 2014 është projekti Interface. Synimi kryesor i këtij projekti ka qënë të ndihmojë të diplomuarit të hyjnë në tregun e punës dhe të të rrisë punësimin e alumnit përmes partneriteteve me ndërmarrjet, si dhe bazuar në këto partneritete synohej ngritja e një sistemi të të ‘‘Mësuari gjatë Gjithë Jetës’’ (Lifelong Learning LLL). Për këtë qëllim projekti Interface ndihmoi në ngritjen e Qëndrave të Karrierës.

INTERFACE kontribuoi në përmbushjen e pesë objektivave specifikë:

 • Rritjen e punësimit të të diplomuarve në universitet;
 • Ofrimin e të ‘‘Mësuarit gjatë Gjithë Jetës’’ si dhe ofrimin e trajnimeve për akademikët dhe komunitetin në përgjithësi;
 • Transferimin e dijes akademike në shoqëri;
 • Luftimin e fenomenit të ‘ikjes së trurit’;
 • Ngritjen e një sistemi të të mësuarit të vazhdueshëm dhe të përmirësimit të cilësisë për universitetin.

 Tashmë në Universitetin e Tiranës, falë mbështetjes së këtij projekti janë ngritur Zyrat e Karrierës në disa Fakultete: në Fakultetin e Ekonomisë, në Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Fakultetin e Shkencave të Natyrës.

Këto zyra karriere lehtësojnë hyrjen e të diplomuarve në tregun e punës përmes shërbimeve individuale të këshillimit të karrierës si dhe bashkëpunimeve të ndryshme me bizneset.

Studentët kanë mundësi të zhvillojnë potencialin e tyre dhe të jenë të suksesshëm në tregun e punës. Përmes shërbimeve të këshillimit në karrierë, mundësitë e bursave, mundësitë e internship-ve, sesione informuese dhe aktivitete të tjera, këto zyra karriere kanë krijuar një lidhje mes studentëve, institucioneve publike dhe private të cilat mund të jenë punëdhënësit e ardhshëm të tyre.

Për më shumë informacioni, ju lutemi vizitoni:http://www.interface.uns.ac.rs/

 • PROJEKTI EUREQA (Empowering Universities to fulfill their Responsibility for Quality Assurance)

Projekti “Fuqizimi i universiteteve për të përmbushur përgjegjësitë e veta për sigurimin e cilësisë” (EUREQA, 2012-2015), është një tjetër projekt i financuar nga programi TEMPUS i Komisionit Evropian në të cilin Universiteti i Tiranës është partner. Projekti ka për qëllim të ndihmojë universitetet në vendet e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Kosovë, Bosnje-Hercegovinë) të përmirësojnë sigurimin e brendshëm të cilësisë dhe krijimin e një kulture të cilësisë. Projekti do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve të gjera të aktorëve kyç institucional, në lidhje me sigurimin e cilësisë përmes trajnimeve, menorimit dhe vizitave studimore.

Përmes një serë trajnimesh, vizitash studimore, konferenca ndërkombëtare të organizuara për stafin e universiteteve partnere, projekti do të inkurajojë shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencës përmes pjesëmarrësve.

Rezultatet e pritura:

 • Njohuri të thella dhe të kuptuarit e trendeve dhe praktikave më të mira të sigurimit të cilësisë së brendshme në Europë;
 • Shtimi i kapacitetit të partnerëve për të forcuar kulturat e cilësisë, duke përmbushur kërkesat e sigurimit të cilësisë së brendshme;
 • Plane institucionale veprimi për sigurimin e cilësisë;
 • Manual i sigurimit të cilësisë, i adaptuar për kontekstet institucionale dhe ato të rajonit;
 • Krijimi i network-ut midis partnerëve.

Për më shumë informacioni, ju lutemi vizitonihttp://www.eureqa-tempus.eu/

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.

ADRESA

Rektorati,

Sheshi "Nënë Tereza" 

Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kreu Rreth nesh Marrëdhëniet me Jashtë Projektet Programi Tempus