Unitir

Rregullore e Universitetit të Tiranës


 

Miratuar me Vendim nr. 5, datë 12.04.2010 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës

E UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Mbështetur në Ligjin nr. 9741, datë 21/05/2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe Statutin e Universitetit të Tiranës, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës miraton këtë rregullore:

PJESA E PARË

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti

Kjo Rregullore ka për qëllim rregullimin e veprimtarisë mësimore-shkencore dhe administrative të UT në përputhje me objektivat dhe misionin ligjor të saj.

Neni 2

Baza ligjore

Kushtetuta, Kodi i Punës, Kodi i Procedurave Administrative, Ligji për Arsimin e Lartë, aktet nënligjore të dala në zbatim të tij dhe Statuti i UT janë baza kryesore juridike e kësaj Rregulloreje. Po ashtu edhe aktet e tjera ligjore e nënligjore dhe marrëveshjet ndërkombëtare që kanë efekte në veprimtarinë e UT, në kuadrin e kësaj Rregulloreje si dhe në përputhje me bazën kryesore juridike të saj.

Neni 3

Fusha e veprimit

Rregullorja shtrin efektet e saj në të gjitha strukturat, organet dhe autoritetet drejtuese, njësitë përbërëse, personelin akademik, personelin joakademik dhe studentët, si dhe çdo personi tjetër fizik apo juridik që vepron në objektet apo territorin e U.T.

Rregullorja e UT disiplinon edhe marrëdhëniet e organeve dhe autoriteteve drejtuese të UT me njësitë përbërëse.

Marrëdhëniet me të tretët dhe veprimtaria e tyre në territorin e UT, bazohen në aktet ligjore e nënligjore përkatëse ose marrëveshjet e lidhura por duke iu referuar dispozitave të kësaj Rregulloreje, përveç kur me ligj parashikohet shprehimisht ndryshe.

Neni ....

Shkarko rregulloren e plotë të UT

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rektorati Statuti Rregullore e UT