Unitir

Master i Nivelit të Parë

Në këtë listë do gjeni listën e Fakulteteve për Masterin e Nivelit të Parë (MNP)
MNP (Master i Nivelit të Parë)

1.    Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën angleze
2.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën frënge
3.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën gjermane
4.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në gjuhën italiane


2.    Fakulteti i Shkencave Natyrore

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Kimi
2.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Biologji
3.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Fizikë
4.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Matematikë
5.    MNP në programin e studimit Teknologji Informacioni


3.    Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Gjuhë-Letërsi
2.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Histori
3.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Gjeografi


4.    Fakulteti i Shekncave Sociale

1.    MNP në programin e studimit Mësuesi, për arsimin e mesëm në Shkenca Sociale


5.    Fakulteti i Infermierisë

1.    MNP në programin e studimit Menaxhim Infermieror
2.    MNP në programin e studimit Mami
3.    MNP në programin e studimit Teknik laboratori

You are here: Home Fakultetet Programet Master (Niveli I-rë)