Unitir

Dekani

Theodhori Karaj, Diplomuar në Fakultetin e Histori-Filologjisë të U.T.-së në vitin 1975. “Doktor” prej vitit 1989. Gjithashtu ka mbaruar Fakultetin e Drejtësisë, në vitin 2000. Aktualisht është profesor, pranë Fakultetit të Histori-Filologjisë.

Curriculum Vitae e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale 

Kontakto:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.unitir.edu.al

 

Sekretare e Dekanit  +355 4 2230369

Sekretari  Mësimore +355 4 2250304 

 

Keshilli I Fakultetit Te Shkencave Sociale

Theodhori Karaj - Deartamenti Psikologji-Pedagogji

Adem Tamo - Departamenti Psikologji-Pedagogji

Edmond Rapti - Departamenti Psikologji-Pedagogji

Fatmir Bezati - Departamenti Psikologji-Pedagogji

Petraq Simo - Departamenti Psikologji-Pedagogji

Zenel Orhani - Departamenti Psikologji-Pedagogji

Hysamedin Feraj - Deparatmenti i Shkencave Politike

Klodiana Beshku - Deparatmenti i Shkencave Politike

Merita Xhumari -  Deparatmenti i Shkencave Politike

Edmond Dragoti - Departamenti i Punës Sociale

Rudina Rama - Departamenti i Punës Sociale

Edlira Haxhiymeri - Departamenti i Punës Sociale

Juliana Ajdini - Departamenti i Punës Sociale

Mandeta Minxhozi - Deparatmenti i Filozofisë

Adriana Anxhaku - Deparatmenti i Filozofisë

Vasilika Shtëpani - Departamenti i Sociologjisë

Zyhdi Dervishi - Departamenti i Sociologjise

Elisaveta Arqimandriti - Staf joakademik

Rezjana Kapuçaj - Student

Eraldo Ceka - Student

Muhamet Kola - Student

 

 

Historiku

Fakulteti i Shkencave Sociale (FSHS), eshte nje nga Fakultetet e Universitetit te Tiranes , qe realizon arsimimin dhe trajnimin (pergatitjen) e specialisteve ne fushat  sociale , ne punen kerkuese dhe ne publikimet ne fushat e filozofise , sociologjise, shkencave politike , psikologjise, pedagogjise, punes sociale dhe studimeve gjinore. FSHS njihet si institucioni i pare  dhe i vetem arsimor ne historine  e arsimit shqiptar , qe ka pergatitur specialistet e pare ne sociologji, psikologji dhe pune sociale.Misioni i FSHS eshte:

-Te mesoje dhe te trajnoje  spacialiste me arsim te larte dhe studiues (kerkues) te rinj ne fushen e filozofise , sociologjise, psikologjise, arsimin e mesuesve dhe punes sociale.

-Te zhvilloje udhezimet ,kerkimet dhe aktivitetet sherbyese ne kuader te mesimit dhe trajnimit te specialisteve te kualifikuar.

-Te nderrmare punime shkencore teorike dhe pune kerkuese , te aplikuara dhe te transmetoje gjetjet ne mjedisin social shqiptar.

-Te drejtoje kualifikimin shkencor pasuniversitar.

-Te luaje rolin e faktorit social ne demokratizimin e shoqerise shqiptare.


Tre aspektet kryesore te aktivitetit te fakultetit jane: mesimdhenia , studimet  dhe sherbimet . Aktiviteti  mesimdhenes bazohet ne nje program  bashkekohor , i cili ben te mundur  pergatitjen cilesore te studenteve ne profesionet perkatese.
Aktiviteti shkencor eshte i karakterit te aplikueshem  dhe perqendrohet ne studimet sociale ,psikologjike dhe ceshtjet e arsimimit( edukimit), qe jane me interes per shoqerine shqiptare. Aktiviteti sherbyes i ofrohet studenteve dhe komunitetit.
FSHS u ofron sherbime psikologjike , sociale dhe pedagogjike studenteve dhe komunitetit.Keto aktivitete mundesohen per publikun nepermjet dy qendrave: QENDRA KESHILLIMORE dhe QENDRA BURIMORE.

FSHS ka nje staf te kualifikuar i trajnuar per mesimdhenie ne disa prej universiteteve me te mira ne SHBA, dhe ne Europe, per te permbushur misionin e shkolles sone.

FSHS ka perpunuar stradegjine e tij te zhvillimit per vitet e ardhshme ,stradegji e cila synon konsolidimin e arritjeve te deritanishme te shkolles dhe krijimin e mundesive te reja per arritje te tjera ne mesimdhenie dhe pune kerkuese.
You are here: Home Fakultetet Fakultetet Fakulteti i Shkencave Sociale