LAJMËRIM PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE

 

 

Shkarko formularin e regjistrimit

Tema- “Rritja e nivelit të komunikimit ndërkulturor : nevojë e shoqërisë shqiptare"

                         10 Dhjetor 2010 (Tiranë)

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Termi “Integrim” përbën sot objektin e shumë diskutimeve dhe debateve në Shqipëri. Ai është në qendër të aktualitetit politikoshoqëror, të mobilitetit profesional dhe universitar.

 Ndërkohë që aspirojmë të aderojmë në BE, është domosdoshmëri e kohës që të rrisim cilësinë e prezantimit tonë në mbarë botën, krahas drejtimeve të tjera ku pa dyshim, rolin kryesor do ta luajë komunikimi.

Skena e re politike, shoqërore, ekonomike si edhe zhvillimi i teknologjisë dhe organizimit të institucioneve në Shqipëri, ngrenë një sërë pyetjesh dhe  nxitin reflektimin veçanërisht për rolin e komunikimit ndërkulturor parë  në spektrin e zhvillimit të turizmit, të marrëdhënieve ndërinstitucionale brenda dhe  jashtë vendit si dhe të veçorive ndërkulturore të këtij komunikimi.

Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja shkenca e komunikimit është bërthama e kurrikulave pasi aty formohen  mediatorët e ardhshëm  të komunikimit ndërkulturor dhe turistik.

Kjo konferencë mëton të ndërthurë mendime dhe studime të aktorëve të ndryshëm të fushës së komunikimit gjuhësor, dhe sidomos të komunikimit në fushën e profesionit.

Nëpërmjet studimeve apo analizave  të aktorëve të ndryshëm të  shkencës së komunikimit dhe të institucioneve të ndryshme (dikastere, media, biznese, etj.) synohet   të ndërgjegjësohet opinioni i përgjithshëm për rritjen e nivelit të komunikimit gjuhësor si mundësi e rritjes së imazhit të Shqipërisë brenda dhe jashtë vendit.

Konferenca do të zhvillohet me pjesëmarrjen e aktorëve të ndryshëm në fushën politike, sociale dhe ekonomike. Ky është dhe qëllimi i  saj, të krijojë një hapësirë komunikimi për të parë se ç’probleme të komunikimit ndërgjuhësor paraqiten sot në fusha të ndryshme profesionale apo institucione në kontekstin shqiptar.

Duke parë problematikën ekzistuese në fushën e komunikimit dhe duke bërë  qasje me përvojën e huaj mendojmë se do t’i vijmë në ndihmë kërkimit shkencor dhe përmirësimit të situatës në vend.

Punimet e konferencës do të reflektohen  në përmirësimin e vazhdueshëm të kurrikulave mësimdhënëse në nivel universitar dhe pasuniversitar në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

Do të reflektohet më thellë në hartimin e literaturës bazë dhe ndihmëse për studentët me qëllim që ata të jenë të parapërgatitur për ndërmarrjen e studimeve të tjera të mëtejshme në këtë fushe.

Konferenca do të organizohet me një seance plenare dhe më pas në dy panele. Numri i referuesve do të jetë rreth 25.

Referimet duhet të bazohen në studime origjinale të bëra ose në vazhdim, të mbështetura në një kuadër teorik dhe metodologjik (mbledhje dhe analizë e të dhënave) të qartë dhe të ekspozojnë rezultatet e arritura ose të pritshme.


Referimet shkencore dhe debati do të orientohen rreth këtyre çështjeve:

  1. Komunikimi në fushën e turizmit
  2. Strategji dhe teknika të komunikimit në promovimin e turizmit shqiptar.
  3. Komunikimi mediatik në përçimin e kulturave vendase dhe të huaja.
  4. Komunikimi ndërinstitucional në fushën politiko-shoqërore mes organizmave vendase dhe të huaja.

Komiteti shkencor i konferencës:

Prof.Dr. Drita Hadaj

Prof.Dr.Vjollca Bakiu

Prof.Dr. Klodeta Dibra

Prof.Dr. Avni Xhelili

Prof.Dr. Gjovalin Shkurtaj

Komiteti organizativ i konferencës:

Dr. Esmeralda Kromidha   

Ma. Albana Çoni                                    

Ma. Irena Ndreu                                      

Ma. Rudina  Vrioni

Ma. Drita Rira

Ma. Anida Kisi                                         


Adresa e kontaktit:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kalendari i veprimeve:

  • 15 tetor 2010: afati përfundimtar i dorëzimit të fletës së regjistrimit së bashku me abstraktin me rreth 300 fjalë.
  • 30 tetor 2010 : lajmërimi i pjesëmarrësve mbi pranimin e temës.
  • 10 nëntor: afati përfundimtar i dorëzimit të kumtesës së plotë.
  • 20 nëntor : lajmërim mbi vlerësimin përfundimtar të kumtesës nga komiteti shkencor i konferencës.

Shkëmbimi i informacionit do të bëhet nëpërmjet adresës elektronike të konferencës së sipër përmendur.

Gjuha e punës do të jetë shqipja për shqiptarët dhe anglisht, italisht, frëngjisht për të huajt.

Abstraktet do të dorëzohen në shqip dhe anglisht për të gjithë pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit e huaj jo anglishtfolës kumtesën duhet ta paraqesin të shkruar në komitetin shkencor edhe në anglisht.

 Referimet e pjesëmarrësve do të botohen në Aktet e konferencës

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.
Kreu